Adatvédelem

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

A Swimwear Company Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98., cégjegyzékszám: 09-09-019448, „Üzemeltető vagy „Adatkezelő”) elkötelezett ügyfelei személyes adatainak védelme iránt, ezért kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a személyes adatok gyűjtése, kezelése, felhasználása, feldolgozása és esetleges továbbítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet, azaz a GDPR és az egyéb vonatkozó jogszabályok, nemzeti és nemzetközi ajánlások rendelkezéseit megtartva járjon el.

Ön a kreativvonalak.hellowp.dev weboldal („Weboldal”) és a weboldalon működő webáruház („Webáruház”) használatával elismeri, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető az Ön által megadott adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa; egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy elérhetőségi adatait az Üzemeltető az adatbázisában rögzítse abból a célból, hogy a szolgáltatásaival és termékeivel kapcsolatos adatokról, azok változásairól, az Önt érintő egyéb változásokról, az Üzemeltető újdonságairól Önt tájékoztassa.

1. Értelmező rendelkezések
ÉrintettBármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
Személyes AdatAz érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
HozzájárulásAz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
TiltakozásAz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
AdatkezelőAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
AdatkezelésAz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
AdattovábbításAz adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
Nyilvánosságra HozatalAz adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
AdattörlésAz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
AdatmegsemmisítésAz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
AdatfeldolgozásAz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
AdatfeldolgozóAz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
AdatmegjelölésAz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
AdatzárolásAz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
Harmadik SzemélyOlyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
EGT-ÁllamAz Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Harmadik OrszágMinden olyan állam, amely nem EGT-állam;
Adatvédelmi IncidensSzemélyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
2. Az Ön adatkezelője és elérhetősége

Adatkezelő: Swimwear Company Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Füredi út 98., cégjegyzékszám: 09-09-019448)

Honlap: kreativvonalak.hellowp.dev

Kapcsolattartó: Szarvas Levente

Elérhetőség: +36 70 6104702 , info@seachili.com

3. Az adatkezeléssel érintettek köre és az adatkezelés jogalapja

Az Üzemeltető a Weboldal felhasználóinak adatait kezeli. A jelen szabályzat vonatkozik a Webáruház látogatóira, szerződéses partnereinkre és teljesítési segédeinkre, közreműködőinkre is.

Kizárólag azon személyek személyes adatait kezeljük, akik hozzájárultak az adatkezeléshez illetve személyes adataik harmadik személyek felé történő továbbításához, vagy ha azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Hozzájárulásnak minősül az is, ha a Weboldal megtekintése során bejelölik az erre vonatkozó négyzetet, ha a személyes adatot postai, e-mail címünkre vagy más elérhetőségünkre elküldik, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajtanak végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.

Ezen túlmenően személyes adatot a GDPR 6. cikke és az Infotv. 6. §-a alapján csak akkor kezelünk, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és az adatkezelés valamely kötelezettségünk teljesítése vagy saját érdekünk, illetve harmadik fél jogos érdeke miatt szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Az Öntől és más partnereinktől származó személyes adatokat abban az esetben kezelünk, ha az érintett hozzájárult személyes adatainak harmadik személy részére történő továbbításához. A kezelt adatokat továbbadni sem reklámcélú felhasználás, sem egyéb célra – az Ön kifejezett hozzájárulása hiányában – nem vagyunk jogosultak.

Az Üzemeltető jogi kötelezettség teljesítése jogcímén jogszabályban (az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. törvény 169. §-ában és 202. §-ában; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben; a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben) előírt kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vevőként, szállítóként vele üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait.

Az Üzemeltető jogi kötelezettsége teljesítése alapján kezeli a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény szerint maradandó értékűnek minősülő, a megrendelők által át nem vett iratokat a közlevéltár részére történő átadásig.

A személyes adatoknak az Ön általi, az Üzemeltető részére történő átadásával az adatkezeléshez való hozzájárulás megadottnak minősül.

Ön a személyes adatok részünkre történő átadásával szavatolja, hogy azok vonatkozásában az adatkezelésre, így különösen az adattovábbításra is kiterjedően jogosult.

Az Üzemeltető kizárja a felelősségét a fenti szavatosságvállalás megsértésével összefüggésben érvényesített minden igény vonatkozásában, egyúttal Ön köteles az Üzemeltetőnek a fenti szavatosságvállalás valótlanságával vagy téves voltával összefüggésben felmerült valamennyi kárát megtéríteni.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja az Üzemeltető birtokába került személyes adatok vonatkozásában:

 • az Üzemeltetőtől igénybe vett szolgáltatások nyújtása, megvételre kínált termékek megvásárlása;
 • felhasználói fiók létrehozása és kezelése a Webáruházban;
 • a szolgáltatásokkal és termékekkel kapcsolatos adatokról, azok változásáról történő tájékoztatás;
 • az Üzemeltető-ügyfél közti kapcsolat fenntartása;
 • hírlevelekkel történő tájékoztatás;
 • az Üzemeltetővel kapcsolatos hírekről, érdekességekről történő tájékoztatásnyújtás;
 • szolgáltatásfejlesztés – ehhez többek között szükségünk van az Ön vásárlási szokásairól bizonyos információk gyűjtésére és felhasználására; ezért végzünk közvetlenül, vagy külső partnerek bevonásával piackutatást, valamint kérjük Önt egy adott megrendelést követően az elégedettségét mérő kérdőív kitöltésére;
 • marketingtevékenység folytatása;
 • marketing célú adatbázis építése és fenntartása;
 • direkt marketing tevékenység folytatása;
 • támogató jellegű szolgáltatások biztosítása, ideértve az Üzemeltető által hirdetett termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, vagy egy adott megrendelést érintően az Ön által hozzánk intézett kérdések megválaszolását.
5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben, ideig és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas, így különösen, amíg az Ön tájékoztatásával, a szolgáltatások teljesítésével és a kapcsolódó ügyintézéssel összefüggő jogai és kötelezettségei fennállnak.

Főszabály szerint személyes adatait a felhasználói fiók meglétének időtartamáig tároljuk.

Amennyiben Ön nem rendelkezik felhasználói fiókkal a Webáruházban, főszabály szerint minden megrendeléssel kapcsolatos információt kötelesek vagyunk a megrendelés teljesítésétől számított 3 (három) év időtartamig tárolni. A fent írtakhoz hasonlóan előfordulhat, hogy a hatályos törvényi őrzési-tárolási követelményeknek megfelelően bizonyos adatokra vonatkozóan kötelesek vagyunk a hároméves időtartamot meghaladóan is biztosítani az adatok tárolását.

6. A kezelt adatok köre

6.1. Általános meghatározás

Az Üzemeltető által kezelt személyes adatok azon adatok, amelyek az Üzemeltető szolgáltatásinak igénybevétele, eladásra kínált termékeinek értékesítése, az erre irányuló szerződés teljesítése során az Üzemeltető birtokába kerülnek, illetve kerülhetnek az Üzemeltető termékeit, illetve szolgáltatásait megrendelők, azt potenciálisan megrendelők, ajánlatkérők, az Üzemeltető online felületét igénybe vevők által közölt személyes adatok révén, továbbá az Ön által az Üzemeltető részére továbbított minden személyes adat.

A kapcsolatfelvétellel, a megrendeléssel megvalósuló szerződéskötéssel és teljesítéssel, valamint az oldal látogatásával összefüggésben több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy a 14. pontban foglalt, panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a Webáruházon keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója annak, akkor, abban az esetben, ha marketing célú hozzájárulást ad számunkra, Önre a 12. pontban foglalt, marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak.

6.2. Kapcsolatfelévétellel megvalósuló adatkezelés

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor rendelhet a Webáruházból. Amennyiben azonban Ön emailben, vagy telefonon kérdéssel fordul az Üzemeltetőhöz valamely termékkel kapcsolatban, az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan a nevét, lakcímét, telefonszámát, email címét, vevőszámát (ügyfélszámát), online azonosítóját) kezeli az Üzemeltető. Az adatokat legalább a kapcsolatfelvétel lezárultáig, legfeljebb pedig annak szükségességégi kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg az Üzemeltető számára.

6.3.    A szerződéskötés és annak teljesítése érdekében megvalósuló adatkezelés

Az e körben kezelt személyes adatok különösen, de nem kizárólagosan a következők lehetnek:

        a) Természetes személy megrendelő esetén a személyes adatok:

Az Üzemeltető a fenti célok érdekében kezeli a Webáruházban felhasználói fiókot létrehozó természetes személy nevét, lakcímét,               telefonszámát, email címét, vevőszámát (ügyfélszámát), online azonosítóját. Az adatkezelés a felhasználói fiók létrehozásával jogszerűen automatikusan megkezdődik.

        b) Jogi személy megrendelő esetén a természetes személy képviselők adatai:

A kezelt személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, email címe, online azonosítója.

6.3.1.  Regisztráció a Webáruházban

A regisztráció során megadott adatok tárolásával az Üzemeltető kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani. A regisztráció a szerződéskötésnek feltétele. A Weboldal látogatóitól csak akkor kérjük személyes adataikat, ha regisztrálni, bejelentkezni szeretnének ajánlatkérésre, megrendelés leadására vagy ajánlatot kérnek az erre a célra biztosított online felületen.

E körben az adatkezelés során az Üzemeltető az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli. Az adatkezelés az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, illetve céljának megszűnéséig tart, amelyik a kettő közül előbb következik be.

6.3.2.  A rendelés feldolgozása

E körben az adatkezelés során az Üzemeltető az Ön nevét, számlázási és szállítási címét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli. Amennyiben Ön rendelést ad le a Webáruházban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. A jelen pont szerinti adatokat 5 évig kezeli az Üzemeltető. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

6.3.3.  A számla kiállítása

E körben az Üzemeltető a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében kezeli különösen az Ön nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. A kiállított számlákat a vonatkozó jogszabályok alapján a számla kiállításától számított 8 évig meg kell őrizni, így az Üzemeltető a személyes adatokat legalább ezen időtartamig kezeli. Az adatkezelés célja a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés.

6.3.4.  Az áruszállítás

E körben az Üzemeltető a szerződés teljesítése érdekében kezeli különösen az Ön nevét, címét, e-mail címét, telefonszámát. A jelen pont szerinti adatokat a szerződés teljesítéséig kezeli az Üzemeltető. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése.

7. Az adatok feldolgozása

Az Üzemeltető az adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozó(k) (különösen, de nem kizárólagosan könyvelők, informatikai szolgáltatók) közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe. Az adatfeldolgozásra az Üzemeltető és az adatkezelő között létrejött adatfeldolgozási szerződés alapján kerül sor, mely biztosítja az adatfeldolgozó titoktartási kötelezettségét, ezáltal pedig az adatkezelés biztonságát.

8. Az adatok megismerésére jogosultak

Az Ön által megadott személyes adatokat az Üzemeltető munkavállalói, vezető tisztségviselői, tanácsadói, az adatfeldolgozásban részt vevő vagy egyéb alkalmazottai, továbbá azon partnerei, amelyeknek a részére történő adattovábbításhoz Ön hozzájárult, ismerhetik meg és kezelhetik.

Jogszabályi előírás alapján a bíróságok és egyes hatóságok jogosultak megismerni az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat. A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik az Üzemeltetőt. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

9. Adatok átadása és továbbítása

Tisztában vagyunk azzal, hogy az Ön adatai értéket képviselnek és mindent megteszünk annak érdekében, hogy azokat adatkezelésünk során megvédjük.

A velünk közölt személyes adatokat meghatározott esetekben megosztjuk a velünk együttműködő vagy nevünkben eljáró harmadik személyekkel, ha ez szükséges azon cél eléréséhez, amelynek érdekében az érintett, illetve Ön az adatokat közölte. A személyes adatokat az Üzemeltető abban az esetben is átadhatja más harmadik személyeknek, ha ez az Ön hatékonyabb kiszolgálását szolgálja, illetve ha az említett harmadik felek az Üzemeltető megbízásából kezelik az érintett adatokat.

Gondoskodtunk azonban arról, hogy ezek a harmadik személyek az információt és adatokat megfelelően védjék.

Az Üzemeltető a személyes adatokat továbbíthatja olyan harmadik személy adatfeldolgozók felé, amelyek megfelelő szintű technikai és szervezeti garanciákat nyújtanak. Az Üzemeltető az általánosan elfogadott adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően külső szolgáltatókat vehet igénybe rendszeres szerverkarbantartás, adattárolás vagy egyéb informatikai feladatok elvégzésére.

Bizonyos esetekben az alábbi megosztási körökbe tartozó feleknek továbbítjuk az Ön személyes adatait, illetve ezeknek adunk hozzáférést bizonyos személyes adataihoz:

 • marketing / telemarketing szolgáltatást végző ügyfeleinknek;
 • pénzügyi / banki szolgáltatást nyújtó partnereinknek;
 • futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó partnereinknek;
 • az Üzemeltetővel azonos cégcsoportba tartozó vállalatoknak.

Egyéb harmadik személyekkel csak akkor osztunk meg információt, ha

 • ahhoz az Ön hozzájárulásával rendelkezünk;
 • azt számunkra jogszabály írja elő; vagy
 • az jogi eljárások céljából, azokkal kapcsolatban vagy jogszabály által biztosított jogok gyakorlása vagy védelme érdekében szükséges.

A személyes adatok átadásával Ön kifejezett hozzájárulást ad az adatok ilyen jellegű továbbításához illetve szavatolja, hogy a személyes adatokat ilyen céllal az Üzemeltető részére átadni jogosult.

Amint megszűnnek az adatok jogszerű kezelésének vagy átadásának feltételei, az Üzemeltető haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatbázisból törlése iránt és értesítést küld Önnek a törlés tényéről.

10. Adatok továbbítása harmadik országba

Az Ön által megrendelt termék és/vagy szolgáltatás teljesítése során előfordulhat, hogy személyes adataik harmadik országba továbbításra kerülnek, tekintve hogy az Üzemeltető munkavállalói, vállalkozói, alvállalkozói bizonyos estekben EGT tagállamon kívül tartózkodnak, és onnan teljesítik a megrendelt szolgáltatást. Ebben az esetben az adattovábbítás a GDPR V. fejezetében foglaltaknak megfelelően, az ott meghatározott kritériumok teljesülése esetén történik meg (pl. Európai Unió Bizottságának megfelelőségi határozata, általános adatvédelmi kikötés, kötelező erejű vállalati szabály).

11. Adatbiztonság

Az adatkezelés során az Üzemeltető tudomására jutott, mind az elektronikus információs rendszerben tárolt, mind a hagyományos papíralapú adathordozókon tárolt adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli és minden törvényes eszközzel törekszik védeni azokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, egyéb visszaélés, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen műszaki és szervezési intézkedésekkel.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk.

Az Üzemeltető zárt IT-rendszere megfelelő biztonságot nyújt az adatok elektronikus információs rendszerben való kezeléséhez. Adatkezelőink és partnereink az Üzemeltetőhöz hasonlóan gondoskodnak az adatok védelméről és azokat szigorúan csak célhoz kötötten használják. A kezelt adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, az adatok változatlanok, valamint az adatok a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek.

Az Üzemeltető olyan technikai, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatok biztonságáról, ami az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Általánosan elfogadott technológiai és működésbiztonsági megoldásokat vezettünk be annak érdekében, hogy megakadályozzuk az azonosítható személyes adatok elvesztését, módosítását, megsemmisítését vagy az azokkal történő visszaélést. A tőlünk telhető legnagyobb mértékben gondoskodunk arról, hogy megfelelő titoktartási kötelezettségvállalás, valamint technikai és biztonsági intézkedések révén biztosítsuk az Üzemeltető által kezelt személyes adatok védelmét. A személyes adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező, titoktartási kötelezettséget vállaló munkatársaink illetve az arra feljogosított adatkezelők férhetnek hozzá.

Felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a Weboldalon keresztül történő adattovábbítás bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása nem kizárólag a mi hatókörünkbe tartozik, így ezért nem tudunk teljeskörű felelősséget vállalni. A beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

12. Marketing célú adatkezelések

12.1. Hírlevél

Ön a Webáruház igénybevételével valamint email címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott email címre szakmai anyagokat, és egyéb, a Webáruházzal, továbbá az Üzemeltetővel kapcsolatos tájékoztatásokat, értesítéseket küldjön hírlevél formájában. A feliratkozás önkéntes és bármikor visszavonható a hírlevélben feltüntetett link, vagy válasz e-mail segítségével.

Az Üzemeltető az elérhetőségüket megadó személyek adataiból (cégnév, név, beosztás, céges email cím) adatbázist hoz létre, amely adatbázisban szereplő magánszemélyek és szervezetek részére (kapcsolattartók esetében a céges e-mail-címére) az általuk megjelölt, továbbá az őket az Üzemeltető álláspontja szerint esetlegesen érdeklő témakörökben rendszeresen hírleveleket küld. A feliratkozás során megadott adatokat az Üzemeltető saját ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerében – az Európai Unión belül, Magyarországon található szervereken – tárolja, azokat bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi.

A hírlevelek nem a kapcsolattartók, mint magánszemélyek részére, hanem a hozzájuk köthető szervezetek részére szólnak, továbbá a fenti adatkezelés kapcsán megadott, tárolt és kezelt adatokat az Üzemeltető nem, mint a kapcsolattartó magánszemély személyes adatait, hanem az Önnel történő kapcsolattartásra szolgáló adatokat tárolja és kezeli, így az esetben személyes adatkezelésre nem kerül sor.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a hírlevélküldésből bárkit, bármikor kizárjon. Az adatokat mindaddig kezeli az Üzemeltető, ameddig azok törlését az érintett nem kérik.

A hírlevélküldő szolgáltatás során a hírlevélküldést egy, az Üzemeltetővel szerződéses kapcsolatban álló harmadik személy, a MailChimp (székhely: The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, cégjegyzékszám: 01543536 végzi, így a kapcsolattartói adatok a részére átadásra kerülnek. A hírlevélküldő szolgáltatást nyújtó cég az adatokat bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen harmadik személyeknek nem adja át, elérhetővé nem teszi, az adatkezelésére egyebekben saját tájékoztatója irányadó.

12.2. Remarketing

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység sütik segítségével valósul meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a honlap használatával ad meg.

A süti (cookie) egy olyan adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül a látogató eszközére, az ő hozzájárulásával. A sütik leggyakoribb célja a felhasználói élmény növelése, illetve adatgyűjtés a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról. A cookie-k nem azonosítják a látogató személyét, továbbá nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem. Az Üzemeltető sütiket alkalmaz a Weboldalon.

A Google Analytics, a Google Adwords és a Facebook sütik a Weboldalon való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). Az Üzemeltető ezen szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel.

A fenti sütik legkésőbb az elhelyezésüket követő két év elteltével automatikusan törlésre kerülnek, azonban Ön azokat bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a Weboldala a tervezettől eltérően fog működni.

13. Adatfeldolgozási tevékenység

13.1. Áruszállítással összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: TNT Express Hungary Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: International Airport Terminal 1, TNT Building (283) , H-1185 Budapest, Hungary

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 80 31 31 31

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hu.tntexpress@tnt.com 

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Az adatfeldolgozó székhelye: 2351 Alsónémedi  GLS Európa u. 2.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 29 88 66 70

Az adatfeldolgozó e-mail címe: info@gls-hungary.com

 

Az adatfeldolgozó az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Üzemeltető a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

13.2. Hírlevelekkel összefüggő adatfeldolgozási tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: MailChimp – The Rocket Science Group, LLC

Az adatfeldolgozó székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA

Az adatfeldolgozó telefonszáma: (678) 999-0141

Az adatfeldolgozó e-mail címe: privacy@mailchimp.com

Az Adatfeldolgozó az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Üzemeltető az érintett nevét és e-mail címét a hírlevél küldéshez szükséges mértékben kezeli, az érintett kérésére azt haladéktalanul törli.

13.3. Az online fizetéssel kapcsolatos adatfeldolgozási tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése:  Paylike

Az adatfeldolgozó székhelye: DK-8200, Aarhus, Pedersenvej 14.

Az adatfeldolgozó telefonszáma: +36 1 500 9480

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@paylike.hu

Az adatfeldolgozó az Üzemeltetővel kötött szerződés alapján közreműködik az online fizetés végrehajtásában. Ennek során az Üzemeltető az érintett számlázási nevét és címét, a rendelés számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

14. Fogyasztóvédelem

Az adatkezelési folyamat a garanciális és egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézés kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen. E körben az Üzemeltető a vásárló nevét, telefonszámát, email címét, a panasz tartalmát kezeli. A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Ftv.”) alapján 5 évig őrizzük meg. Az adatkezelés jogalapja az Ön garanciális ügyintézéssel kapcsolatos kérelme, amely az Ön önkéntes döntése. Ha hozzánk fordul, az Ftv. 17/A. §.-ának (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni.

15. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

15.1. Tájékoztatáskérés

Az érintettek tájékoztatást kérhetnek az általuk átadott és az Üzemeltető által kezelt személyes adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – személyes adataik továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A tájékoztatás iránti kérelmet – az érintettek adatai biztonsága érdekében – csak személyesen teljesíti az Üzemeltető. Ennek érdekében a tájékoztatás iránti kérelmet írásban postán történő megküldés esetén teljes bizonyító erejű magánokirat formájában, e-mailben, illetve faxon a megfelelő azonosító adatok megadásával van lehetőség az Üzemeltető részére megküldeni. Az Üzemeltető a lehető legrövidebb idő alatt, de legkésőbb 30 napon belül írásban, közérthető módon megadja a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy évente egy-egy adatkörre vonatkozó tájékoztatás ingyenes, további tájékoztatásért az Üzemeltető észszerű költségtérítést számíthat fel.

15.2. Helyesbítés

Amennyiben az érintett jelzi – a pontosított személyes adat egyidejű megadásával – az Üzemeltető felé, hogy a kezelt személyes adat a valóságnak nem felel meg, vagy az Üzemeltető egyéb úton tudomást szerez a személyes adatok hibájáról és a helyes adatokról, akkor a személyes adatot az Üzemeltető helyesbíti. A helyesbítésről, illetve a helyesbítésre vonatkozó kérelmének elutasításáról az Üzemeltető értesíti az érintettet.

15.3. Törlés vagy zárolás

Az érintettek jogosultak személyes adatik törlését vagy zárolását kérni. A személyes adatokat abban az esetben zároljuk, amennyiben a rendelkezésére álló információ alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett személy jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeljük, amíg fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A törlés vagy zárolás megtörténtéről értesítjük, vagy a törlésre illetve zárolásra vonatkozó kérelmének elutasításáról tájékoztatjuk az érintett személyeket.

15.4. Megjelölés

Az Üzemeltető megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

15.5. Tiltakozás

Az érintetek – a kötelező adatkezelés esetét kivéve – jogosultak tiltakozni személyes adataik kezelése ellen,

 • ha a személyes adataik kezelése vagy továbbítása kizárólag az Üzemeltetőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; vagy
 • ha a személyes adataik felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, amennyiben ahhoz nem járultak hozzá; vagy
 • törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha a tiltakozás megalapozott, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – az Üzemeltető megszünteti, az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

15.6. Adathordozhatóság

Az érintettek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, általuk a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt mi akadályoznánk, ha az adatkezelés az érintettek hozzájárulásán alapszik és személyes adataik kezelését automatizáltan végezzük.

15.7. Együttműködés megtagadása direkt marketing kapcsán

A közvetlen üzletszerzésre irányuló, ún. direkt marketing levelekkel kapcsolatos együttműködésüket az érintettek jogosultak bármikor indokolás nélkül megtagadni. Ennek keretében jogosultak megtagadni vagy megtiltani névadataiknak a kapcsolatfelvételi, illetve üzletszerzési listán való szerepeltetését, közvetlen üzletszerzési – illetőleg azon belül meghatározott konkrét – célra történő felhasználását, illetve harmadik személynek átadását.

16. Az adatváltozás bejelentése

Ön a saját rendelkezési körükbe tartozó, az Üzemeltető által kezelt adatok megváltozását 15 napon belül jogosultak és egyben kötelesek bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő következményekért Önt terheli minden felelősség.

17. Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, az adatkezeléshez való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják, mely az adatkezelés hozzájárulás visszavonása előtti jogalapját nem érinti. Amennyiben az adatkezelés jogalapja kizárólag az Ön hozzájárulása, a hozzájárulás visszavonása után személyes adataikat nem kezeljük, azok mindennemű nyilvántartásunkból törlésre kerülnek.

18. Jogorvoslathoz való jog

A személyes adatok védelmével kapcsolatos panasszal és az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel az érintettek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhatnak.

19. Jogok korlátozása

A fentiek szerinti jogok kivételes esetekben jogszabályi rendelkezés alapján korlátozhatók, így különösen az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

Az Üzemeltető az Önök adatkezelési nyilatkozatával ellentétes adatszolgáltatást csak és kizárólag erre jogszabályban felhatalmazott szervek megkeresésére, jogszabályban meghatározott esetekben teljesít.

20. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása érdekében az Üzemeltető az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és ezeket folyamatosan elemzi, ellenőrzi.

Amennyiben az Üzemeltető ellenőrzésre jogosult munkavállalói a feladataik ellátása során adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesítik az Üzemeltető vezetőjét.

Az Üzemeltető munkavállalói kötelesek jelenteni az Üzemeltető vezetőjének, vagy a munkáltatói jogok gyakorlójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek.

Adatvédelmi incidens bejelenthető az Üzemeltető fenti 2. pontban meghatározott email címén, telefonszámán, amelyen a munkavállalók, szerződő partnerek, érintettek jelenteni tudják az alapul szolgáló eseményeket, biztonsági gyengeségeket. Adatvédelmi incidens bejelentése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítani kell az incidenst, el kell dönteni, hogy valódi incidensről, vagy téves riasztásról van szó.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az érintett rendszereket, személyeket, adatokat az Üzemeltető behatárolja, elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről, illetve az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő 72 órán belül bejelenti az illetékes hatóságnak. Ezt követően az Üzemeltető megkezdi a károk helyreállítását és a jogszerű működés visszaállítását.

Az adatvédelmi incidensekről az Üzemeltető nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:

 1. az érintett személyes adatok körét;
 2. az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát;
 3. az adatvédelmi incidens időpontját;
 4. az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait;
 5. az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket;
 6. az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

21. Egyebek

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot a jelen adatvédelmi tájékoztató bármikori egyoldalú módosítására. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az adatvédelmi irányelvek módosított verzióját közzétesszük a Weboldalon, ezért kérjük, időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen adatvédelmi tájékoztató aktuális tartalmát.

Kérdés vagy észrevétel esetén forduljon hozzánk bizalommal a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

<