Elállás

ELÁLLÁS

A fogyasztó és vállalkozó közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a fogyasztónak minősülő Vásárló a kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül jogosult arra, hogy elállási jogát gyakorolja, azaz a megrendelt, bontatlan csomagolású Terméket indokolás nélkül visszaküldje. A Vásárló elállási jogának gyakorlását az Eladónak címzett jognyilatkozattal köteles közölni, postán ajánlott tértivevényes küldeményben vagy email útján. Az Eladó az elállási jognyilatkozat kézhezvételét követően haladéktalanul köteles közölni a Vásárlóval a kézhezvétel tényét. A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt Terméket a kézhezvételtől számított 14 (tizennégy) napon belül az Eladónak visszaküldeni. A visszaküldés költsége az Eladót terheli.

Elállási jog gyakorlása esetén a Vásárló által korábban teljesített szállítási költségeket az Eladó köteles a Vásárló számára megtéríteni, kivéve, ha a Vásárló olyan fuvarozási módot választott, mely többletköltséggel jár, és amely a szokásos fuvarozási módtól eltérő. Az Eladó a megtérítési kötelezettségét mindaddig nem köteles teljesíteni, amíg a megrendelt Terméket vissza nem kapta, vagy amíg a Vásárló hitelt érdemlő módon nem igazolta, hogy a Terméket visszaküldte. Az Eladó, a Termék vonatkozásában gyakorolt elállásról való tudomásszerzést követő 14 tizennégy napon belül köteles a megfizetett összeg Vásárló részére történő visszatérítésére.

A Vásárló elállási jogának gyakorlása esetén is köteles mindazon anyagi károk megtérítésére, mely a nem rendeltetésszerű használatának következménye.

Vásárló a következő esetekben nem jogosult az elállási jog gyakorlására:

  • olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet az Eladó kifejezetten a Vásárló kérésére és az általa meghatározott követelményeknek megfelelőn állítatott elő;
  • olyan Termék esetében, amelynél az Eladó a Vásárló kifejezett kérésének eleget téve végeztetett sürgős javítási vagy karbantartási munkálatokat a megrendelt Termék vonatkozásában;
  • olyan Termék esetén, mely a csomag átadását és felbontását követően higiéniai vagy egészségvédelmi okokból nem küldhető vissza.

Amennyiben valamely Vásárló elállási joga visszaélésszerű gyakorlásának alapos gyanúja felmerül, az Eladó e tekintetben jogosult vizsgálatot kezdeményezni, és amennyiben a visszaélésszerű joggyakorlás ténye bizonyítást nyer, az Eladó jogosult az adott Vásárlót a Webáruház szolgálatásai igénybevételétől a továbbiakban eltiltani, a Webáruházból kitiltani.

<